Zaštita životne sredine

29/11/2012
0 Comments

Tretman opasnog otpada

Tretman opasnog otpada se vrši na mobilnom postrojenju za tretman opasnog otpada. Tretman se vrši u skladu sa dozvolom za tretman opasnog  otpada, Rešenje o …

0 Comments

Transport opasnog otpada

Prikupljen i preuzet opasan otpad se vozilima sa ADR sertifikatima (za prevoz opasnih materija) vrši u skladu sa Rešenjem o izdavanju integralne dozvole za sakupljanje …

0 Comments

Prikupljanje i preuzimanje opasnog otpada

Opasan otpad sa mesta nastanka, privremenog odlagališta i sa mesta sa velikim rizikom po životnu sredinu, bezbedno prikuplja, preuzima i postupa se sa njim u …